View Project | Agencja marketingowa
Strona internetowa agencji View Project specjalizującej się w komunikacji marketingowej oraz e-marketingowej.
marketing, chełmno, agencja, reklama, toruń. strony www, fanpage, grafika 3D, 2D
14495
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14495,ajax_leftright,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.3,vc_responsive

WITAMY W VIEW PROJECT


View Project to nowoczesna agencja marketingowa oferująca kompleksową obsługę firm w zakresie komunikacji marketingowej i e-marketingowej.


Naszą pracę opieramy na pięciu działach:

  • Strategy

  • social

  • visual

  • write

  • web

Krok po kroku…

Standardowy system działania? To na pewno nie my! Każdy klient jest dla nas równie ważny, nie dzielimy swojego zaangażowania między mniejszym lub większym budżetem. Nasze projekty dostosowane są do wymagań i spełniają potrzeby każdego, kto się do nas zgłosi.

STRATEGY
identity

Pomysły rodzą się wszędzie, tylko nie tam, gdzie myślisz.

 

Przed objęciem właściwego kierunku, stawiamy fundamenty i drogowskazy, które prowadzą do założonego celu. Tylko przemyślana strategia marketingowa zapewnia skuteczne działanie w biznesie. Systematyzujemy i przestrzegamy – kierunek jest jeden, sukces naszych klientów. View Project

SOCIAL

Społeczności tworzyły się zawsze, jednak nigdy tak szybko i tak globalnie.

 

Me­dia spo­łe­czno­ściowe zdo­mi­no­wały na­sze co­dzienne ży­cie na tyle, że nie mo­żna po­minąć ich przy oka­zji dzia­łań w obsza­­rze mar­ke­­tingu. Wyko­rzysta­nie ta­kich pla­tform jak: Face­­book, You­Tube, Insta­gram, Twitter czy bl­ogi jest ko­nie­czno­ścią przy bud­owaniu stra­tegii i my – View Project – do­sko­nale zda­jemy so­bie z tego spra­wę.

social
VISUAL
visual

Widzą Cię tak, jak im pokażesz.

 

Pierwsze wrażenie jest najważniejsze, a to przecież tylko kilka sekund. Nie pozwolimy, by ktokolwiek zmarnował taką szansę. Księga identyfikacji wizualnej, projekty logo, grafika, sesje zdjęciowe, spoty reklamowe czy znakowane gadżety – zadbaj o to, aby zachować pełną spójność marki, zrobić kapitalne wrażenie i wyróżnić się z tłumu. Jak? Z nami!

WRITE

Ja piszę i mówię, Ty słuchasz i widzisz, choć nie patrzysz.

 

Siła słów nie tylko po­budza wyo­bra­źnię i za­chęca do dal­szej zna­­jo­­mo­ści z tek­­stem, ale tak­że wy­­róż­nia. Dost­rzega to nie tylko od­biorca treści, ale tak­że Google ana­lizując stro­ny inter­net­owe pod kątem wart­ości osadzo­nego tek­stu. Hasła rekla­mowe, tekst do prasy, opisy prod­uktów czy chociaż­by blog – View Project melduje goto­wość. Prze­ko­­naj siebie i Twoją stronę www – ona też chce być najwy­żej w tłu­mie.

write
WEB
web

Tożsamość w sieci – View Project to prawidłowy adres.

 

Na­sze po­my­sły na stro­ny, blo­gi czy skle­py inter­net­owe charaktery­zuje jed­no słowo – nowo­czesność. Przecho­dząc od kon­cepcji do realiz­acji, two­rzymy pro­je­kty, któ­rych nie spo­sób po­mylić z ża­dną inną agen­cją. Za­pew­nia­my nie tylko za­pada­jący w pamięć od­biór stro­ny, ale po­tę­gujemy go sto­sując nie­­sza­blo­­nowe ha­sła re­kla­­mo­we i opisy przygo­to­wane przez doświad­czo­nych copy­writerów. Z kolei nasi specja­liści od pozy­cjono­wania (SEO) zad­bają o wysoką po­zy­­cję stro­­ny w wy­szu­ki­war­­kach, a odpowiednio zoptymalizowana kampania Google Ads zapewni dobrą sprzedaż podczas realizacji projektów.

Biznes to wojna. Zostańmy sprzymierzeńcami.

Skontaktuj się z nami.